Kế hoạch thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/1/2021 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 4646/KH-UBND về thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 29/1/2021 của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030.

Nhiệm vụ chung của Kế hoạch là nhằm phổ biến, quán triệt nội dung tại Chương trình nêu trên đến tất cả các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo đảm cấp nước an toàn, phòng chống xâm nhập mặn. Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, hệ thống đê biển, đê sông bảo vệ sản xuất và phòng chống thiên tai vùng ven biển Đông, chủ động kiểm soát xâm nhập mặn nhằm phát huy tối đa mặt lợi và giảm tối thiểu thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu; xây dựng các dự án, hệ thống công trình thủy lợi trong từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và định hướng đến năm 2030 phù hợp với khả năng huy động nguồn vốn.

Nâng cao năng lực về cấp nước an toàn; thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn và xây dựng, cải tạo hệ thống cấp nước; ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm cấp nước an toàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch theo phân cấp, bảo đảm tất cả các đơn vị cấp nước đều xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch cấp nước an toàn. Hoàn thiện chính sách, pháp luật, chiến lược về tài nguyên nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên nước và phòng chống sự suy thoái nguồn nước, đảm bảo việc quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên cơ sở phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn.

P.TTBCXB Biển và Biên giới biển Bến Tre

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *